W Tym Artykule:

Niezależnie od tego, czy rozważasz rozpoczęcie lub przejęcie firmy, czy rozważasz inwestycję w nowe lub bieżące przedsięwzięcie, zechcesz poinformować swoją decyzję za pomocą oceny inwestycji. Taka ocena jest ważna z kilku powodów. Inwestycja zazwyczaj wymaga zaangażowania znacznych zasobów. Ponadto decyzja wymaga zrozumienia wykonalności zarówno celów strategicznych, jak i taktycznych. Zrozumienie względnego ryzyka zależy od analizy przepływów pieniężnych z wykorzystaniem szeregu prawdopodobieństw, takich jak różne stopy inflacji.

Biznesmeni Obliczanie finansów

Biznesowi koledzy egzamininuje pieniężnych dokumenty

Ogólna wykonalność

Ocena inwestycji kapitałowych ujawni ogólną wykonalność projektu. Obejmuje to przewidywane przepływy pieniężne i prognozowane zyski kwartalne lub roczne. Zwykle obejmuje to analizę wartości bieżącej netto. Pozwoli to uzyskać dobre wyobrażenie o prawdopodobnej dochodowości projektu zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Alternatywne możliwości

Proponowana inwestycja prawie nigdy nie istnieje bez alternatyw. Rozważając inwestycję, musisz zrozumieć, w jaki sposób jest ona porównywana z innymi, takimi jak ta. W związku z tym ocena inwestycji powinna obejmować przegląd podobnych dostępnych inwestycji i porównanie między proponowanym projektem a projektami alternatywnymi.

Finansowanie

Jeden krytyczny aspekt oceny inwestycji ocenia zasoby kapitałowe. Gdy analiza ujawni początkowe wymogi kapitałowe i dodatkowe wkłady kapitałowe, których projekt będzie wymagał w przyszłości, będziesz mógł określić, czy dostępne zasoby kapitałowe sprawiają, że inwestycja jest wykonalna.

Upoważnienie

Ocena inwestycji powinna również opisywać proces wymagany do przeniesienia projektu z początkowej wyceny inwestycji do inauguracji. W większości przypadków będzie to wymagało opisu wymaganych upoważnień. Większość projektów będzie wymagać wewnętrznych zezwoleń dla firmy, w tym w niektórych przypadkach przez zarząd i dyrektora generalnego, w innych przypadkach agencje departamentalne lub regionalne. Zrozumienie wewnętrznych wymogów dotyczących udzielania zezwoleń na wczesnym etapie staje się niezwykle ważne dla szybkiego rozwoju projektu. W innych przypadkach zezwolenia obejmują różne agencje publiczne i komisje przeglądowe. Ocena inwestycji wylicza te zezwolenia i szacuje koszty zatwierdzenia. W niektórych przypadkach ten rodzaj przeglądu ujawnia, że ​​projekt, który wydaje się możliwy do zrealizowania, będzie kosztował znacznie więcej niż przewidywano z powodu trudności i kosztów związanych z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń.

Niepewność

Kolejną ważną funkcją oceny inwestycji jest niepewność. Prognozowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych w pewnym okresie czasu wymaga przypisania określonych wartości do stóp inflacji, przyszłych kosztów regulacyjnych i innych czynników, które w rzeczywistości pozostają niepewne. Ocena inwestycji obejmuje te zmienne, przypisując prawdopodobieństwa do zakresów wyników. Ta technika analityczna zapewnia realistyczny model, który obejmuje oceny ryzyka.

Dopasowanie strategiczne

Ocena inwestycji nie tylko przedstawi relatywną wykonalność finansową projektu, ale także oceni, w jakim stopniu dany projekt wpisuje się w strategiczne plany firmy. Ostatecznie, jak proponowany projekt przesunie cele strategiczne lub jak dobrze wpasuje się w strukturę społeczną firmy, będzie miał szersze implikacje finansowe. Na przykład wydawca książek może mieć listę wybitnych autorów, którzy faworyzują określoną część spektrum politycznego. Rozważany projekt książki może przynieść obfite przepływy pieniężne w przyszłości, ale jeśli jej przesłanie polityczne sprzeciwia się ogólnej orientacji obecnych autorów firmy i obraża ich, osłabi to więź między spółką a jej cennym aktualnym składem. W dłuższej perspektywie planowany projekt nie pasuje do tej firmy, jak wskazuje wycena inwestycji.


Wideo: Podstawy inwestycji w obligacje, Remigiusz Iwan, #106 TJS