W Tym Artykule:

Odejmij wartość inwestycji na początku określonego okresu od wartości inwestycji na koniec określonego okresu. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć stopę zwrotu z inwestycji w fundusz inwestycyjny za poprzedni rok, a na początku roku było to 22,000 $, a na koniec roku 25 000 $, odjąłbyś 22 000 $ od 25 000 $, aby znaleźć cię miał zysk w wysokości 3 000 $.

Krok

Podzielić zysk lub stratę przez pierwotną wartość inwestycji, aby znaleźć stopę zwrotu wyrażoną w postaci dziesiętnej. Tutaj podzielisz swój zysk w wysokości 3 000 $ według pierwotnej wartości 22 000 $, aby uzyskać 0,1364.

Krok

Pomnóż stopę zwrotu wyrażoną jako dziesiętną przez 100, aby znaleźć stopę zwrotu wyrażoną w procentach. Wykonując ten przykład, pomnożysz 0,1364 na 100, aby uzyskać 13,64 procentową stopę zwrotu.


Wideo: Roczna stopa procentowa i efektywna roczna stopa procentowa