W Tym Artykule:

Linia podstawowa oznacza normalną, oczekiwaną wartość i sprawia, że ​​zmiany w normie są oczywiste i możliwe do obliczenia. Linie bazowe można wykorzystać do wszystkiego, od problemów zdrowotnych, takich jak częstość rytmu serca, cholesterol lub masa, do spraw finansowych, takich jak dochody i wydatki. Zasadniczo, wartość wyjściowa jest obliczana jako średnia, gdy warunki są normalne i nie wpływają na nietypowe zdarzenia. Na przykład mierzysz wyjściowe tętno w spoczynku, a nie po pięciu milach, gdy twoje tętno jest niezwykle wysokie.

Jak obliczyć linię bazową: danych

Oblicz średnią wyjściową.

Krok

Utrzymuj zapis pomiarów z tak wieloma punktami danych, jak to możliwe. Dokładność twojej linii bazowej rośnie wraz ze wzrostem liczby punktów danych. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej zbierasz danych, tym większa dokładność.

Krok

Uśredniaj wpisy danych, sumując liczby i dzieląc sumę przez liczbę wpisów. Wynikowa wartość jest średnią wyjściową. Jako przykład, dane 100, 150 i 200 będą uśredniane jako (100 + 150 + 200) / 3, co równa się 150.

Krok

Uzyskanie miary zmienności w danych przez obliczenie odchylenia standardowego. Dla każdego pojedynczego pomiaru próbki odejmij od średniej i wyrównaj wynik. Jeśli wynik jest ujemny, kwadratura sprawi, że będzie dodatnia. Dodaj wszystkie te kwadraty razem i podziel sumę przez liczbę próbek minus jeden. Na koniec obliczyć pierwiastek kwadratowy liczby. W poprzednim przykładzie średnia wynosi 150, więc odchylenie standardowe będzie obliczane jako pierwiastek kwadratowy z [[(150-150) ^ 2 + (150-100) ^ 2 + (150-200) ^ 2] / ( 3-1)], co równa się 50.

Krok

Określ standardowy błąd. Standardowy błąd pozwala na zbudowanie przedziału ufności wokół średniej. Przedział ufności daje zakres, w którym spada pewna wartość procentowa - zwykle 95 procent - przyszłych wartości. Błąd standardowy jest obliczany przez przyjęcie odchylenia standardowego i podzielenie go przez pierwiastek kwadratowy z liczby punktów danych. W poprzednim przykładzie odchylenie standardowe wynosiło 50 z 3 punktami danych, więc błąd standardowy wynosiłby 50 / kwadratroot (3), co równa się 28,9.

Krok

Pomnożyć standardowy błąd przez dwa. Dodaj i odejmij tę liczbę od średniej, aby uzyskać wysokie i niskie wartości 95-procentowego przedziału ufności. Przyszłe pomiary mieszczące się w tym zakresie nie różnią się znacząco od stanu wyjściowego. Przyszłe pomiary, które wykraczają poza ten zakres, oznaczają istotną zmianę w stosunku do linii bazowej.

W poprzednim przykładzie średnia wynosiła 150 przy standardowym błędzie 28,9. 28,9 pomnożone przez 2 wynosi 57,8. Twoja linia bazowa będzie miała wartość "150 plus minus 57.8". Ponieważ 150 plus 57,8 wynosi 207,8, a 150 minus 57,8 równa się 92,2, linia podstawowa daje zakres od 92,2 do 207,8. Tak więc, każdy pomiar pomiędzy tymi dwoma liczbami nie różni się znacząco od linii bazowej, ponieważ zakres uwzględnia zmienność danych.


Wideo: Adobe InDesign Siatka Linii Bazowych