W Tym Artykule:

W odróżnieniu od podejścia inwestycyjnego polegającego na klasycznej analizie bezpieczeństwa, która koncentruje się na indywidualnym wyborze zabezpieczeń, inwestycje portfelowe są nowoczesną metodą inwestycyjną, która obejmuje alokację aktywów i dywersyfikację w celu skonstruowania zbioru inwestycji. Największym wyzwaniem w inwestowaniu jest niepewność co do przyszłych wyników inwestycji, a tym samym ryzyko potencjalnych strat inwestycyjnych. Nie licząc na wyniki inwestycyjne pojedynczych inwestycji, inwestycje portfelowe mogą zabezpieczać ryzyko inwestycyjne poprzez anulowanie różnych zwrotów z inwestycji między inwestycjami w komponenty.

Zalety inwestycji portfelowych: zalety

Dywersyfikacja i redukcja ryzyka

Inwestycje portfelowe polegają na zmniejszaniu ryzyka, a nie na zwiększaniu zwrotu. Może się zdarzyć, że w niektórych latach indywidualne zwroty z inwestycji oparte na analizie bezpieczeństwa przewyższają zwroty z inwestycji portfelowych. Jednak w dłuższej perspektywie inwestycje portfelowe są w stanie zapewnić stałą stopę zwrotu, która jest średnio lepsza niż indywidualne zyski z inwestycji, ze względu na dywersyfikację ryzyka pomiędzy różnymi inwestycjami w portfelu. Inwestycje portfelowe poszukują różnych klas aktywów, które są mniej skorelowane lub ujemnie skorelowane, takich jak łączenie akcji i obligacji w celu wyrównywania niestabilności.

Minimalna analiza bezpieczeństwa

Tradycyjny dobór zabezpieczeń wymaga znacznych wysiłków w zakresie czasu i zasobów, aby przeprowadzić tak zwaną trójstopniową analizę gospodarki, przemysłu i firmy. Chociaż inwestycje portfelowe wiążą się z zebraniem kolekcji pojedynczych papierów wartościowych, nacisk kładzie się mniej na zalety każdego pojedynczego zabezpieczenia, ale raczej na to, jak mogą one pasować do oczekiwanych ogólnych wyników portfela. Niektóre inwestycje portfelowe, po ich wybudowaniu, mogą pozostać nieskorygowane niezależnie od zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Kiedy wyniki inwestycyjne nie są wyłącznie zależne od oczekiwanej ponadprzeciętnej wydajności pojedynczego zabezpieczenia, prosta technika analizy bezpieczeństwa, taka jak kontrola bezpieczeństwa, może ograniczyć do minimum pracę analizy bezpieczeństwa.

Systematyczne podejście inwestycyjne

Ponieważ inwestycje portfelowe odchodzą od zwykłych indywidualnych wyborów w zakresie bezpieczeństwa, stosuje się systematyczne podejście inwestycyjne, które ma w dłuższej perspektywie przynieść korzyści właścicielowi portfela inwestycyjnego. Aby osiągnąć tak pozytywny, długoterminowy cel, inwestycja portfelowa rozpoczyna się od ustalenia celów portfela, a następnie sformułowania strategii inwestycyjnej. Poziom oczekiwanej stopy zwrotu i tolerancję na ryzyko są oceniane tak, aby różne wagi mogły być przypisane do różnych klas i kategorii aktywów. Przyszłe wyniki inwestycji portfelowych zależą od ogólnej polityki inwestycyjnej, której celem jest zapewnienie, że straty z jednego zabezpieczenia są kompensowane przez zyski z drugiej.

Pasywny styl inwestycyjny

Aktywne zarządzanie inwestycjami polegające na stałym kupowaniu i sprzedaży zwiększa koszty transakcji i ma skutki podatkowe, które mogą być szczególnie niepokojące, gdy krótkoterminowy okres utrzymywania powoduje, że zyski kapitałowe są opodatkowane jako zwykłe dochody. Podczas gdy indywidualne wybory w zakresie bezpieczeństwa opierają się na aktywnym zbiorze akcji w celu wywarcia wpływu na wyniki, inwestycje portfelowe mają być zarządzane pasywnie, minimalizując obroty portfela do niezbędnego przywrócenia równowagi portfela. Ustalony procent wag przypisanych do różnych aktywów i papierów wartościowych nie musi odpowiadać na każdy ruch rynku, a nawet gospodarki, o ile całkowity profil ryzyka portfela pozostaje niezmieniony.


Wideo: Czy warto inwestowac za pomoca funduszy inwestycyjnych?