W Tym Artykule:

1031 jest również znany jako wymiana typu "podobnego rodzaju" i jest to metoda zatwierdzona przez Internal Revenue Service, polegająca na odroczeniu podatków od sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej. Zasadniczo, giełda 1031 przenosi wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych na zakup nowej nieruchomości inwestycyjnej. 1031 giełd jest często bardzo użytecznych dla inwestorów nieruchomości. Po prawidłowym wykonaniu 1031 wymian opóźnia płatności podatkowe i utrzymuje nieopodatkowane zyski kapitałowe lub zyski pracujące dla inwestorów, gdy przechodzą z jednej inwestycji w nieruchomości na drugą.

1031 Definicja wymiany: nieruchomości

IRS nakłada różne ograniczenia na 1031 giełdach.

1031 i kodeksu USA

Termin "wymiana 1031" wynika z przepisów podatkowych, w szczególności z tytułu kodu wewnętrznego tytułu 26,1031. Zgodnie z odpowiednimi komunikatami na IRC 1031 władze twierdzą, że nie ma zysków lub strat związanych z wymianą własności, o ile są one przechowywane do celów produkcyjnych. Intencją Tytułu 26, 1031 jest umożliwienie osobom zajmującym się namacalną, realną, użyteczną własnością odroczenie opodatkowania zysków. Tytuł 26, 1031 również wyraźnie wyklucza aktywa nie będące nieruchomościami, takie jak akcje, obligacje i inne papiery wartościowe.

1031 Mechanizm wymiany

Wymiana 1031 faktycznie dotyczy więcej niż jednej transakcji. Na giełdzie 1031 sprzedaż jednej nieruchomości nie może się odbyć bez zakupu innej. Dwie właściwości związane z wymianą 1031 muszą zostać połączone w jedną transakcję, która zbiorowo staje się giełdą. Ze względu na złożoność, na której opiera się wymiana 1031, inwestorzy nieruchomościowi powinni korzystać z pomocy wykwalifikowanych pośredników posiadających odpowiednie kwalifikacje.

1031 Wykwalifikowanych pośredników

Qualified Pośrednicy (QI) to uznane przez IRS obiektywne strony trzecie zatwierdzone do obsługi złożonej wymiany własności nieruchomości. Zatrzymany przez inwestora nieruchomości poszukującego giełdy 1031, QI zarządzają przepływem własności opuszczonych i nabytych nieruchomości między podatnikiem lub inwestorem nieruchomości, a kupującym i sprzedającym, odpowiednio z dwóch nieruchomości uczestniczących w wymianie. Należy jednak zachować ostrożność podczas korzystania z QI, ponieważ pobierane przez nich opłaty mogą czasami przewyższać korzyści podatkowe wynikające z wymiany 1031.

Ograniczenia na 1031 giełdach

W 1031 giełdach cały kapitał musi zostać ponownie zainwestowany z pierwszej nieruchomości do drugiej, inaczej nienainwestowana część zostanie opodatkowana. Nieruchomość musi być również "jak rodzaj", co oznacza, że ​​jest to nieruchomość do celów produkcyjnych. 1031 giełd również wymaga od podatników identyfikacji ich drugich nieruchomości w ciągu 45 dni od daty sprzedaży zbywanych nieruchomości. 1031 podatników musi również nabyć zidentyfikowane drugie nieruchomości w ciągu 180 dni po zrzeczeniu się swoich pierwszych nieruchomości lub przed zapłaceniem należnych podatków, w zależności od tego, która z tych dat przypada wcześniej.

Odroczenie płatności podatkowych

"Deferral" to opóźnienie w spłacie podatku, co jest ostatecznym celem wymiany 1031, chociaż unikanie podatków jest niedozwolone. O ile podatnik nie będzie stale angażował się w 1031 wymian, podatek od zysków z każdej nieruchomości stanie się ostatecznie należny. Odroczenie płatności podatkowych ma swoje zalety, ponieważ fundusze, które w przeciwnym razie byłyby przeznaczone na podatki, mogą być przeznaczone dla inwestora. Biorąc zyski z 1031 określonych nieruchomości poprzez sprzedaż ostatecznych zidentyfikowanych nieruchomości, podatnicy muszą również płacić wszelkie podatki należne od wszystkich zysków.


Wideo: Revolution OS - movie about GNU/Linux history (English subtitle)